Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Vend i Lire Pune

1. Në zbatim të nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut VII,
të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele,
periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele në
kategorinë ekzekutive, për pozicionin:
Specialist i Administrimit të Protokollit dhe Arkivës
DREJTORIA E SHËRBIMEVE TË BRENDSHME
Kategoria e pagës IV-a (IV-2)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Vendi i lire publikim – Specialist i Administrimit të Protokollit dhe Arkivës në DSHB