Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar
si dhe Kreut II, të VKM-së nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike
dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për
pozicionin:
Përgjegjës i Sektorit të Integrimit dhe Marrëdhënieve Publike
Drejtoria Juridike dhe Integrimit
Kategoria e pagës III-a (III-1)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Përgjegjës i Sektorit të Integrimit dhe Marrëdhënieve Publike, në Drejtorinë Juridike dhe Integrimit