Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Vend i lire pune

Në zbatim të nenit 25, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut
VII, të Vendimit nr. 243, date 18.03.2015, të Keshillit të Ministrave “Për pranimin, levizjen
paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorine ekzekutive”i ndryshuar, Autoriteti i
Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele në
kategorine ekzekutive, për pozicionin:

Specialist monitorimi Krujë , Drejtoria e Monitorimit, Kontrollit dhe Inspektimit, Kategoria e pagës III-b

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Vend i lire pune Specialist monitorimi Kruje