Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Ngritje në Detyrë AKEP përcjell fituesin për konkursin për pozicionin :

  • Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të QK dhe Zyrave Rajonale të Monitorimit të SFR, në Drejtorinë e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimeve. KOMITETI I PRANIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË në përfundim të procedures së konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, testimin me shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar pranë AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:
  • – Z. Laert Kokthi fitues për pozicionin me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) pikë.