Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shpallje fituesi

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, dale 30.05.2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar VKM-se nr.
242, date 18/03/2015 “Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”
i ndryshuar dhe Vendimit te Komitetit te Pranimit per Ngritje ne Detyre AKEP percjell fituesin
per konkursin per pozicionin Pergjegjes i Sektorit te Integrimit dhe Marredhenieve Publike
ne Drejtorine Juridike dhe Integrimit.

KOMITETI I PRANIMIT PER NGRTJE NE DETYRE ne perfundim te procedures se konkurimit te zhvilluar duke vleresuar dokumentacionin e dorezuar nga kandidati, testimin me shkrim dhe intervisten me goje te zhvilluar prane AKEP shpall fitues te konkursit si me poshte:

Z. Klevis Limaj fitues per pozicionin me 88 (tetedhjete e tete) pike