Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së nr.
242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”
i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Ngritje në Detyrë AKEP përcjell fituesin
për konkursin për pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Pagesave, Monitorimit dhe Zbatimit të
Kontratave, në Drejtorinë e Buxhetit dhe Menaxhimin Financiar.
KOMITETI I PRANIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË në përfundim të procedures së
konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, testimin me
shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar pranë AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:

– Z. Glorian Tusha fitues për pozicionin me 81 (tetëdhjetë e një) pikë.