Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhen e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” dhe Vendimit të Komitetit të Përhershëm të Pranimit për Nivelin Ekzekutiv, AKEP përcjell fituesin për konkursin “pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” për pozicionin “Specialist i Regjistrimit të Veprimeve të Protokollit dhe Arkivës”.

KOMITETI I PËRHERSHËM I PRANIMIT PËR NIVELIN EKZEKUTIV në përfundim të procedurës së konkurrimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, tezën me shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar në AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:

Znj. Pranvera Parllaku fitues për pozicionin me 73 (shtatëdhjetë e tre ) pikë.