Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut III të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) njofton se :

– Z. Ermal Jahaj do të vazhdojë konkurimin në procedurën e ngritjes në detyrë.

Konkurimi: – Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 04.12.2019 ora 11:00.

– Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit Çollaku, në datën 04.12.2019 ora 13:00.