Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Rezultatet e verifikimit paraprak

Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe VKM-së nr. 242, datë
18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i
ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP), njofton se:

  • Përgjegjës i Sektorit të Kërkimeve, Analizës, Tarifave dhe Statistikave
    Drejtoria e Tregjeve dhe Masave Rregullatore
  • Z. Erjon Prapa do të vazhdojë konkurimin në procedurën e ngritjes në detyrë

Konkurimi:
Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit
Çollaku, në datën 24.04.2024 ora 10:00.
Intervista me gojë do të zhvillohet në ambientet e AKEP (salla e mbledhjeve), Rr.Reshit
Çollaku, në datën 24.04.2024 ora 12:30.