AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE, PLANI VJETOR I PRANIMEVE NË SHËRBIMIN CIVIL

Në zbatim të pikës 2, të nenit 18, të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, pikës 13 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”, Njësia Përgjegjëse e AKEP Ju përcjell bashkëlidhur Planin Vjetor të Pranimit në Shërbimin Civil për Vitin 2024 të miratuar, bazuar në vendimin e Kuvendit të Shqipërisë nr. 56/2018 “Për miratimin e strukturës, organikës, dhe kategorizimit të pozicioneve të punës të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare” .

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR AKEP- 2024