Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – Njoftim fituesi

NJOFTIM
Njoftim për listën e fituesve në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Ngritje në Detyrë AKEP përcjell fituesin për konkursin për pozicionin Përgjegjëse Sektori i Çështjeve Gjyqësore, në Drejtorinë Juridike dhe të Integrimit.
KOMITETI I PRANIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË në përfundim të procedures së
konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, testimin me
shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar pranë AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:
– Znj. Vilma Çela fituese për pozicionin me 80 (tetëdhjetë) pikë.
Njësia Përgjegjëse
Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP)