Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – AKEP – Verifikim paraprak

Përgjegjës i Sektorit të Integrimit dhe Marrëdhënieve Publike – Në Drejtorinë Juridike dhe Integrimit – AKEP.

verifikim paraprak pergj sek DJI