Autoritei i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Shpallje fituesi

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2013, date 30.05.20 l3 “Per nepunesin civil” i ndryshuar, VKM-se nr.
242, date 18/03/2015 “Per plotesimin e vendeve te lira nc kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese”
i ndryshuar dhe Vendimit te Komitetit te Pranimit per Ngritje ne Detyre AKEP percjell fituesin
per konkursin per pozicionin Pergjegjes i Sektorit te Kerkimeve, Analizes, Tarifave dhe
Statistikave, ne Drejtorine e Tregjeve dhe Masave Rregullatore.

KOMITETI I PRANIMIT PER NGRITJE NE DETYRE ne perfundim te procedures se konkurimit te zhvilluar duke vleresuar dokumcntacionin e dorezuar nga kandidati, testimin me
shkrim dhe intervisten me goje te zhvilluar prane AKEP shpall fitues te konkursit si me poshte:

Z. Erjon Prapa fitues per pozicionin me 80 (tetedhjete) pike.