BASHKIA KAMEZ, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Burimet Njerëzore në Institucionin e Bashkise Kamez, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta […]

BASHKIA MIRDITE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Ne zbatim te neneve 22, 23, 24, 25 te Ligjit nr.152/2013, “Per nepunesin civil” i ndryshuar, VKM-se nr.242 date 18.03.2015, “Per plotesimin e vendeve te lira te punes ne kategorine e ulet dhe te rnesme drejtuese”, ndryshuar me VKM nr.748 dt.19.12.2018, Njesia e Burimeve Njerezore ne Bashkine Mirdite njofton se per pozicionin:  Pergjegjes Sektori i […]

BASHKIA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te nenit 26 te Ligjit Nr.152/2013 “Per nepunesin civil” i ndryshuar si dhe te Kreut II III, te Vendimit Nr, 242. date 18/03/2015 te Keshillit te Ministrave  Per plotesimin e vendeve te lira ne kategorine e ulet dhe te mesme drejtuese , Bashkia Shijak shpall procedurat e levizjes paralele dhe se ngritjes ne […]

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te nenit 21, 22, te ligjit 152/2013 “Per nepunesin civil”, i ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 243, date 18/03/2015, te Keshillit te Ministrave, “Per pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”, i ndryshuar, Autoriteti i Mediave Audiovizive njofton se: Ne perfundim te konkurrimit te zhvilluar prane Autoritetit te Mediave […]

BASHKIA KORÇE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, ligjit nr. 7961, date 12.7.1995 “Kodi i Punes se Republikes se Shqiperise”, i ndryshuar, ligjit. nr. 44/2015 “Kodi i Procedures Administrative i Republikes se Shqiperise” i ndryshuar, ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr. 142 date, 12.03.2014 “Per pershkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve te punes ne institucionet […]

BASHKIA SHKODËR, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndyshuar, si dhe si dhe të Kreut VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar; Bashkia Shkodër në përfundim të proçedurës për përmbushjen e kushteve të […]

AUTORITETI I KONKURRENCËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe VII të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, ndryshuar me të fundit nr. 746, datë 19.12.2018, Autoriteti i Konkurrencës […]

BASHKIA CERRIK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit 152/2013 “Per Nepunesin Civil” (i ndryshuar) neni 22dhe 25, si dhe te Vendimit te Keshillit te Ministrave nr.243, date 18.03.2015, “Per Pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategorine ekzekutive”. Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore e Bashkise Cerrik shpall procedurat e leviozjes paralele  dhe pranimit ne sherbimin civil […]