AKEP – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar dhe Vendimit të Komitetit të Pranimit për Ngritje në Detyrë AKEP përcjell fituesin për konkursin për pozicionin:

  • Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al, në Drejtorinë e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimeve.
    KOMITETI I PRANIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË në përfundim të procedures së konkurimit të zhvilluar duke vlerësuar dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, testimin me shkrim dhe intervistën me gojë të zhvilluar pranë AKEP shpall fitues të konkursit si më poshtë:
  • Z. Ermal Jahaj fitues për pozicionin me 75 (shtatëdhjetë e pesë) pikë.
    Njësia