AKADEMIA E SHKENCAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit nr. 35/2020 datë 09.07.2020 të Kuvendit të Shqipërisë “Për strukturën dhe organikën në Akademinë e Shkencave”, i ndryshuar dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, shpall vakant:

  •  Pozicionin: Përgjegjës Sektori, Sektori i Marrëdhënieve me jashtë dhe publikun, kategoria III-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM PER POZICION TE LIRE PUNE_PERGJEGJES_SEKTORI_MARREDHENIEVE_ME_JASHTE_DHE_PUBLIKUN