AKADEMIA E SHKENCAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, neni 57, pika 1, germa c), shpall vakant:

 

A. Pozicionin: Specialist/ Ndihmës tekniko-shkencor në Qendrën e Studimit të Arteve, kategoria III-3 .

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR NJOFTIM_PER_POZICION_PUNE