AKADEMIA E SHKENCAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, shkresës nr. 539 prot., datë 12.04.2024 të Komisionit të Përhershëm të Pranimit për listën e kandidatit sipas pikëve të fituara për pozicionin: “Specialist i shërbimeve ndihmëse në Qendrën e Studimit të Arteve”, kategoria III-3, në përfundim të procesit të konkurrimit:

Z. Durim Taçi shpallet fitues për pozicionin e punës “Specialist i shërbimeve ndihmëse në Qendrën e Studimit të Arteve”, kategoria III-3, në Akademinë e Shkencave