AKADEMIA E SHKENCAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, neni 60, pika 1, mbështetur në njoftimin e datës 13.01.2023 për vendin e lirë “Përgjegjës sektori, sektori i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun, kategoria III-a/1”, lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, është si më poshtë:

 

· Dorian Koçi