AKADEMIA E SHKENCAVE, REZULTATET E VERIFKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, e ndryshuar, mbështetur në njoftimin e datës 30.4.2024 për vendin e lirë “Përgjegjës sektori, sektori i marrëdhënieve me jashtë dhe publikun, kategoria III-1”, lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, është si më poshtë:

· Elda Zotaj

· Ermira Lofca

· Ksenofon Ilia

 

Kujtohen kandidatët se vlerësimi i tyre do të bëhet me datën 30.5.2024, prej orës 11:00.