AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, SHPALLJE FITUESI

Qendra e Formimit Profesional Publik Fier mbeshtetur ne udhezimit nr 14 date 27.05.2021
“Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesvc publike te arsimit dhe formimit
profesional “, shpalli njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin personel
mesimdhenes teorik-praktik me date 18.012024 deri me 29.01.2024 per:
Kursin Rrobaqepsi Fier.

Mbi bazen e vlersirnit te dokumentave te dorezuara nga kandidatet aplikues si dhe
kritereve te pergjithshme e te posacme . Komisioni vendosi me shumice votash
Znj Luljeta Saliaj fituese per pozicionin personel mesimdhenes teorik-praktik
per Kursin Rrobaqepsi Fier.