AGJENClA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

QFPP Durres ju njofton krijimin e vendit tc lire per pozicionin :

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Sherbime ne
bujtina ” prane QFPP Durres, (1 person)
2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme I formimit teorik-praktik per kursin ” Aftesi Digjitale
prane QFPP Durres, (2 persona)
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Administrator
ndertesash ” prane QFPP Durres, (1 person)
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin” Picajol ” prane
QFPP Durres, (1 person)
5. Mcsimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Servis motorri
ne automjetet e lehta “prane QFPP Durres, (1person)
6. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit ieorik-praktik per kursin ” Servis
elektroauto ne autmjetet e lehta ” prane QFPP Durres) (1 person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 996