AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik, Korçe ju njofton krijimin e vendit te lire
per pozicionin:

  • Specialist Arkive/Protokoll/Magazine —- 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1021