AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, ZVAKPA MIRDITE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te Ligjit nr.7961. date 12.07.1995, “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise” i
ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te Keshillit
te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin,menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive” i ndryshuar, Urdhrit te
Kryeministrit nr.164. date 05.10.2023 ·”Per miratimin e strukrures dhe te organikes se
Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Udhezimit te Ministrit te Financave dhe
Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te lirimit nga detyra te
punonjesve te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e
Punes” i ndryshuar, shkreses nr.310 prot, date 02.05.2024 “Njoltim per vendin te lire te
pune”, te Drcjtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe.
protokolluar ne AKPA me nr.1162 prot, date 07.05.2024 dhe shkreses nr. 1162/1 prot.
date 08.05.2024 . “Njoftim per vend te lire pune” te AKPA-s, per proceduren e shpalljes
se vendit te lire te punes per pozicionin:

  • Pergjegjes ne Sektorin e Zyres Vendore Mirdite.
    ne Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe, ne
    fazen e pare te vleresimit nuk eshte kualifikuar asnje kandidat.
  • Sa me siper, ju njoftojme mbylljen e procedures pa fitues, per pozicionin e punes:
    Pergjegjes ne Sektorin e Zyres Vendore Mirdite ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
    Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Lezhe.