AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE “HAMDI BUSHATl” SHKODER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Shkolla e Mesme Profesionale “Hamdi Bushati” Shkoder ju njofton per krijimin e vendeve te lira per
pozicionet:

  • Mesimdhenes te praktikes profesionale me kohe te pjeseshme Drejtimi Hoteleri-Turizem,
    ( nje mesimdhenes)
  • Mesimdhenes te teorise profesionale me kohe te plote dhe afat te caktuar,
    Drejtimi Ekonomi -Biznes, Lenda Llogari dhe Kontabilitet ( nje mesimdhenes)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1083, 1082