AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORÇE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional,

Qendra e Formimit Profesional Publik Korçe, ju njofton plotesimin e vendeve te lira pas afatit te ankmimit per pozicionet:

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: AFTESI DlGJITALE —- Bernard Ajdini
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SEKRETARI —- Lorena Sulejmanasi
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: INSTALIM DHE MlREMBAJTJE E RRJETIT
ELEKTRIK (Pogradec) —–Arben Çela
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: SERVIS XHENERIK NE AUTOMJETET E
LEHTA (Pogradec) —–Eva Çollaku
e) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: PARUKERI (Pogradec) —– Jana Buli
t) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit: PARUKERI (Korçe) —– Sonela Yosko pi