AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton krijimin e vendeve te lira per
pozicionet :

 1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin “Sherbime ne
  bujtina ” prane QFPP Durres, (1 person)
 2.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin “Aftesi Digjitale”
  prane QFPP Durres, (2 persona)
 3.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin “Administrator
  ndertesash” prane QFPP Durres, (1 person)
 4.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i forrnimit teorik-praktik per kursin “Picajol” prane
  QFPP Durres, (1 person)
 5.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin “Servis motorri
  ne automjetet e lehta ” prane QFPP Durres, (1 person)
 6.  Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit Teorik-praktik per kursin “Servis
  elektroauto ne automjetet e lehta”  prane QFPP Durres, (1 person)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 851