AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE FIER, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar, Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesimit” i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te  Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdherit te Kryeministrit nr.164, date 05.10.2023 “Per miratimin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit
te Financave dhe Ekonomrse nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.162 prot,
date 21.02.2024 . Njoftim per vend pune te Drejtorise Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesive Fier, protokolluar ne AKPA me nr.477 prot, date
22.02.2024.

Pozicioni i punes:

  • Specialist ne Sektorin e Menaxhimit dhe Ofrimit te Sherbimeve te Punesimit, ne
    Drejtorine Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive, Fier.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  477.1