AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PER ZONEN VERILINDORE, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
DROFPPZVL ju njofton plotesimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimdhenes me kohe te pjeseshme per kursin, Instalime dhe mirembajtje Hidraulike

Znj.  Marisa Mamica ne rajonin Mat per DROFPPZVL.