AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DH£ AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE KAMEZ, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” dhe ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019. “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit nr.14, dt.27.05.202, i ndryshuar · Per menyren e organizimit dhe
veprimtarise se institucioneve se arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspcktet e menaxhimit te
burimeve njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profcsional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”.

Ofruesi i AFP-se Shkolla e Mesme Profesionale Kamez, ju njofion plotesimin e vendit te lire per pozicionin:

Nendrejtor i kulturave te pergjithshme:  Merushe Hoda