Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi Vend i Lire Pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes paralele për personelin mësimdhënës të teorisë profesionale

Për pozicionet:

  • 1 mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Shërbim Social Shëndetësor, për sasinë e orëve 8(tetë)
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA NAZMI RUSHITI PESHKOPI