Agjencisa Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr.107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësimdhënës i formimit praktik në Shkollën e Mesme Profesionale “Nazmi Rushiti” Peshkopi, si më poshtë:

  1. Nexhbedin Marku, mësues i formimit praktik, drejtimi – Gjeologji Miniera
  2. Njazi Vranezi, mësues i formimit praktik, drejtimi – Teknologji Ushqimore
  3. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkolla nazmi rushiti shpallje fituesi