AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante:

• Specialist, Kategoria: IV-b, në profilin: Jurist. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Berat (1), Dibër (1), Kavajë (2), Gjirokastër (2), Kukës (1), Lezhë (2), Tepelenë (1), Pogradec (4), Sarandë (1), Shkodër (2), Vlorë (3), dhe Tiranë (8).

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Shpallje vende vakante – ASHK