AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante, si më poshtë:

– Specialist (3) në profilin: “Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji informacioni, Inxhinieri Telekomunikacioni. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë), në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë

– Specialist (10) në profilet: “Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji informacioni, Inxhinieri Telekomunikacioni. Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë e ASHK-së në Tiranë

Në Drejtorinë e ASHK, Korçë:

Specialist (5), në profilin: Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë; Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilet Ekonomist; Jurist, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

II. Në Zyrën e ASHK, Devoll:

Specialist (1), në profilin: Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2022-08-29.. -Shpallje vende vakante

2022-08-26- Shpallje -DVASHK Korçë