AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante, si më poshtë:

I. Në Drejtorinë e ASHK, Kavajë:

Përgjegjës Sektori (1), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Juridik, kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Përgjegjës Sektori (1), në profilin: Juridik, kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Specialist (1), në profilin: Juridik Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilin Ekonomik, (preferohet profili financë), Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilin Ekonomik, Juridik, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2) (Arkiv – Protokoll), në profilet: Arsim i lartë (preferohet profilet arkivistikë, juridik), Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Në Drejtorinë e ASHK, Elbasan:

Përgjegjës Sektori (1), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Juridik, kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Specialist (2), në profilin: Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë; Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2), në profilet Ekonomist, Jurist, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2) (Arkiv – Protokoll), në profilet: Arsim i lartë (preferohet profilet arkivistikë, juridik), Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

II. Në Zyrën e ASHK, Librazhd:

Specialist (2), në profilin: Jurist Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), në profilet: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE_ASHK