AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante në Drejtorinë e ASHK, Berat, si më poshtë:

 

Përgjegjës Sektori (1), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Juridik, kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

Specialist (3), në profilin: Juridik,  Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (2), në profilin: Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

Specialist (1), Gjeodezi; Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Gjeoinformatikë, Juridik, Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.

  1. Në Zyrën Vendore të ASHK-së Mirditë:

Titullar i Zyrës Vendore (1), në profili: Inxhinieri, gjeodezi; drejtësisë, ekonomisë ose administrimit publik; Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR SHPALLJE_KONKURIMI_ASHK