AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante, si më poshtë:

 

  • Drejtor (1) në profilin: “Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji informacioni, Kategoria: II-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë),  në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë
  • Specialist (3) në profilin: “Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji informacioni, Inxhinieri Telekomunikacioni. Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”, (Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë), në Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë
  • Specialist (10) në profilet: “Shkenca Kompjuterike, Informatikë, Inxhinieri Elektronike, Inxhinieri Informatike, Teknologji informacioni, Inxhinieri Telekomunikacioni. Kategoria: IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë e ASHK-së në Tiranë
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2022-06-2.. -Shpallje vende vakante – DP & TR- IT