AGJENCIA PËR ZHVILLIM BUJQËSOR DHE RURAL DREJTORIA JURIDIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE – VENDE TE LIRA PUNE

Bazuar në Vendimin nr. 169, datë 27.03.2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 16, datë 16.1.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e numrit të punonjësve me kontratë të përkohshme, për vitin 2019, në njësitë e qeverisjes qendrore”, të ndryshuar,  AZHBR shpall njoftimin e punësimit si mëposhtë:  0000

  • SPECIALIST INFO-APLIKIM NË AGROPIKËN LUSHNJE

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  : Njoftim punësimi_Agropika Lushnje

  • NËPUNËS INFORMACIONI NË AZHBR QENDËR (me kontratë pune të përkohshme 6h/ditë), kategoria III

Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur  :  Njoftim punësimi_Nëpunës informacioni