Agjencia për Media dhe Informim, Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr. 7961, datë 12.07.1995, ”Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, ( i ndryshuar), të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 512, datë 18.9.2021 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Media dhe Informim” dhe të Urdhrit të Kryeministrit, nr. 136, datë 23.11.2021 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Media dhe Informim”, Agjencia për Media dhe Informim, shpall konkurrimin për vende e lira pune në pozicionet:

  • Drejtor në Drejtorinë e Informimit të Qytetarëve, në Agjencinë për Media dhe Informim- klasa-II-1
  • Koordinator në Drejtorinë e Koordinimit të Ministrive dhe Agjencive, në Agjencinë për Media dhe Informim- klasa II-1
  • Specialist në Sektorin e Informimit, në Drejtorinë e Informimit të Mediave – klasa-IV-1
  • Specialist në Sektorin e Informimit të Institucioneve, në Drejtorinë e Informimit të Institucioneve, Hulumtimit dhe Përmbajtjes, në Agjencinë për Media dhe Informim – klasa IV-1
  • Specialist në Sektorin e Produksionit, në Drejtorinë e Produksionit dhe Eventeve – klasa IV-1
  • Zëdhënës Ministri, në Drejtorinë e Koordinimit të Ministrave dhe Agjencive , në Agjencinë për Media dhe Informim – klasa II-1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Shpalljet