Agjencia per Mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore – VENDE TE LIRA PUNE

Agjencia per Mbeshtetjen e Veteqeverisjes Vendore shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

• Specialist Finance pranë Sektorit te Analizes dhe Mbeshtetjes Institucionale

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

  • Të ketë mbaruar studimet Pasuniversitare për Finance;
  • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
  • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të bashkëpunimit në grup;
  • Të njoh shumë mirë Financa 5;
  • Të ketë punuar mbi 3 vjet në pushtetin vendor.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë brenda datës 17.01.2020 ora 14:00 në Agjencinë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore në adresën: Bulevardi Zhan d’Ark, Ish Shtëpia e Ushtarakëve Kati VII, Tiranë-Shqipëri ose në adresën emailit amvv@mb.gov.al këto dokumenta:

–        Kërkesë për aplikim;

–        CV;

–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

–        Fotokopje të dëshmive të gjuhëve të huaja (nëse ka);

–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

–        Të paktën një letër rekomandimi;

–        Një numër telefoni si dhe adresën e plotë për t’u kontaktuar.

 

(Mosparaqitja e plotë e dokumentave sjell skualifikim të kandidatit).