AGJENCIA KOMRETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim  te ligjit nr.  15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin  profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprirmtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
QFPP Nr.4, ju njofton krijimin e vendit te lire te punes per pozicionin instruktor me kohe te pjesshme:

  • lnstruktor/e per kursin Estetike————1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

466