Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkollen e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka ” Lezhe  Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr. 11,                        datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësimdhënës i teorisë profesionale, drejtimi Hoteleri-Turizëm, me kohë të plotë, në Shkollën e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhë , si më poshtë:

  1. Ardit Muja
  2. Florinda Kola
  3. Marjana Brunga
  4. Leonard Vlashaj

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkolla kolin gjoka 4