Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” Shkolla e Mesme Teknike Pyjore “Kolë Margjini” Shkodër

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të Udhëzimit nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” shpall njoftimin për vendin e lirë

Pozicionet e punës:

  • 1 mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Pyje
  • 1 mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Përpunim druri
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA E PYJORE KOLE MARGJINI SHKODER