Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës Vend i lire pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit nr. 107, datë 13.08.2020 “Për disa ndryshime në Urdhërin nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”

njofton shpalljen e procedurave të lëvizjes paralele për personelin mësimdhënës të teorisë profesionale, në Shkollën e Mesme Profesionale “Beqir Çela” Durrës, për pozicionin:

Mësimdhënës i teorisë profesionale në drejtimin Elektronike e Integruar me Elektronikën

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA BEQIR CELA elektronike