AGJENCIA KOMBETARE TE PUNESIMIT DHE AFTESIVE, DREJTORIA RAJONALE GJIROKASTER VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”
i ndryshuar. Ligjit nr.15/2019 “Per nxitjen e punesirnit”, i ndryshuar, Vendimit te
Keshillit te Ministrave nr.554 date 31.07.2019 “Per krijimin, menyren e organizimit dhe
te funksionimit te Agjencise Kombetare se Punesimit dhe Aftesive”, i ndryshuar,
Urdherit te Kryerninistrit nr. 164 , date 05.10.2023 “Per miratirnin e struktures dhe te
organikes se Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, Udhezimit te Ministrit
tc Financave dhe Ekonomise nr.15, date 29.04.2022 “Per menyren e emerimit dhe te
lirimit nga detyra te punonjesve te Drejtorive Rajonale te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive qe trajtohen me Kodin e Punes” dhe shkreses me nr.258 prot,
date 14.02.2024 “Kerkese per shpallje te vendit te lire te  Drcjtorise Rajonale te
Agjencise Kombetare te Punesimit dhc Aftesive, Gjirokaster, protokolluar ne AKPA me
nr.403 pror, date 15.02.2024, ju lutem procedoni me shpalljen e njoftimit per vendin e
lire ne faqen elektronike zyrtare te AKPA-s si dhe ne nje vend te dukshem ne hyrje te
ambienteve te Drejtorise Rajonale te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive
Gjirokaster, brenda dates 19.02.2024, si me poshte,

Pozicioni i punes:

Specialist ne Sektorin e Zyres Vendore Tepelene, ne Drejtorine Rajonale te Agjencise
Kombetare te Punesimit dhe Aftesivc, Gjirokaster

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 403.1