Agjencia Kombetare e Punssimit dhe Aftesive, Shkolla e Mesme Profesionale “Charles Telford Erickson” Golem – Kavaje, Shpallje fituesi

Drejtoria e Arsimit Profesional ,prane Agjencise
Kombetare e Punesimit dhe Aftesive Tirane, kjo ne mbeshtetje te Udhezimit te Ministrise se Financave dhe
Ekonomise nr.14, date 27.5.2021 “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se _institucioneve te arsimit dhe
forrnimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore”, i ndryshuar, vendosa te bej
anullimin e ngritjes ne detyre si dhe shpalljes se fituesit:

  • Pergjegjesit te Bazes Prodhuese te
    Shkolles, z.Luan Xhevizi, per kete pozicion pune.