AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMlT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME TEKNIKE PYJORE “KOLE MARGJINI”, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr.14, dt.27.05.2022, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise
se institucioneve te arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve
njerezore, perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit
te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Teknike Pyjore ju njofton krijimin e dy vende te lira per
pozicionin:

  • 2 Mesimdhenes i teorise profesionale per drejtimin: Pyje
  • 1 Mesimdhenes i praktikave profesionale per drejtimin: Perpunim Druri

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

2522

2523