AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMlT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESlONALE “THOMA PAPAPANO” GJIROKASTER, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2009, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2007, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë” , të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” , të udhëzimit nr   14, date 27.5.20021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, si dhe Aspektet e Menaxhimit te Burimevc Njerezore . Perberjes se Njesise se Zhvillimit te Ofruesve te Arsimit dhe Fornimit Profesional “,

Shkolla e mesme profesionale “Thoma Papapano” (Gjirokaster ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin mesimdhenes me kohe te pjesshme te teorise profesionale:

– Mesimdhenes i lendes “Bazat e Sipermarrjes.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

 

1085.1