AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMlT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESLONAL PUBLlK FIER, SHPALLJE FITUESI

Qendra e Formimit Profesional Publik Fier mbeshtetur ne udhezimit nr 14 date 27.05.2021
“Per menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit
professional shpalli njoftimin per vend te lire pune ne pozicionin personel
mesimdhenes teorik -praktik me date 16.04 .2024 per Kurset:

1.Anglisht Fier 1 person
2.Instalime dhe minnbajtje e rrjetit Elektrik Lushnje 1 person

Mbi bazen e vlersimit te dokumentave te dorezuara nga kandidatet aplikues si dhe
kritereve te pergjithshme e te posacme ,komisioni vendosi me shumice votash
fituese per pozicionin personel mesimdhenes teorik-praktik per Kurset :

1.Anglisht ne Fier Znj .Gilberta Simoni
2. Instalime dhe mirmbajtje c rrjetit Elektrik Lushnje Dorian Prifti