AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMlT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK DURRES, SHPALLJE FITUESI

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Durres ju njofton plotesimin e vendeve te lira per
pozicionet:

1. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin”Kujdestar per
persona me aftesi te kufizuar” prane QFPP Durres – Znj.Raimonda Kazanxhi

2. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Kujdestar per
te moshuar” prane QFPP Durres – Znj. Matilda Zhiti
3. Mesimdhenes me kohe te pjesshrne i formimit teorik-praktik per kursin ” Berber” prane
QFPP Durres – Z. Saimir Shallari
4. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Gjuhe Angleze”
prane QFPP Durres-Znj. Ervina Cacaj
5. Mesimdhenes me kohe te pjesshme i formimit teorik-praktik per kursin ” Manikyr –
pedikyr ” prane QFPP Durres -Znj Julida Murataj

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 472.8